formularz aplikacyjny

Dane osobowe:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny projektu/pomysłu pod kątem nawiązania współpracy, a także prowadzenia kontaktu w związku z przesłanym zgłoszeniem. Jeżeli aplikacja zostanie oceniona negatywnie, Państwa dane mogą być wciąż przechowywane w bazie danych przez okres wynikający z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku – O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2020.818 z późn. zm.), chyba że przepisy szczególne wymagają przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres w celach sprawozdawczych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Space Bridge sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Tomasza Zana 38 lok. 1003A. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

W związku z udzieleniem zgody/zgód, o których mowa powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Space Bridge oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Space Bridge Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 38 lok. 1003A, 20-601 Lublin
  KRS: 0000697150, NIP: 7123348365, REGON: 368384395
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem emai: iod@spacebridgefund.com
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.