Dodatkowe informacje

Informacje udostępniane przez Space Bridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 38 lok. 1003A, 20-601 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697150, REGON 36838439500000, NIP 7123348365, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)

 

 1. Zagadnienia wstępne

Niniejsze opracowanie zostało przyjęte przez zarząd spółki Space Bridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 38 lok. 1003A, 20-601 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697150, REGON 36838439500000, NIP 7123348365, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („ZASI”) tj. spółki upoważnionej jako zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi do zarządzania ASI Space Bridge Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 38 lok. 1003A, 20-601 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776210 oraz NIP 7123383870, („ASI”) zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1523 ze zm.), Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 („AIFMD”) oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru („AIFMR”) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).

Rozporządzenie SFDR jest aktem ustanawiającym ujednolicone przepisy dla sektora usług finansowych, które dotyczą jasności w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez uczestników tego sektora działaniach, jak również w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Wskazane wyżej informacje dotyczą przede wszystkim:

 1. przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 2. uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,
 3. określenia sposobu zapewniania spójności przyjętych przez uczestnika rynku finansowego
 4. polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
 1. Artykuł 2 Rozporządzenia SFDR

ZASI jest objęte Rozporządzeniem SFDR, ponieważ z uwagi na przedmiot swojej działalności jest zakwalifikowane jako uczestnik rynku finansowego. Przedmiotem działalności jest przy tym: zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

 1. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju

 

Ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju jest sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne, związane z zarządzaniem, które, jeżeli się urzeczywistnią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, negatywny wpływ na wartość inwestycji.

W szczególności do czynników wpływających na poziom ryzyka zalicza się:

 1. zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem;
 2. racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych (zarówno morskich jak i śródlądowych);
 3. ekologiczne nastawienie na produkcję energii;
 4. poszanowanie praw człowieka;
 5. przestrzeganie powszechnie uznanych norm w zakresie prawa pracy (w tym przede wszystkim zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej czy zakaz dyskryminacji);
 6. zrównoważony i odpowiedzialny rozwój społeczny i terytorialny;
 7. zapewnienie ochrony praw pracowniczych;
 8. wspieranie działań antykorupcyjnych.

Najistotniejszym celem ZASI jest uwzględnienie interesu uczestników ASI oraz jego klientów. ZASI uwzględnia dysponowanie ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem, które może być uwzględnione w procesie inwestycyjnym w niejednolitym zakresie, w zależności od strategii, aktywów i/albo struktury portfela danego ASI. ZASI jest uprawniony do korzystania z konkretnych metod i baz danych, które zawierają informacje dotyczące prewencji degradacji środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego pochodzących od zewnętrznych spółek zajmujących się analizami, lub zawierających wyniki wewnętrznych badań i analiz.

 1. Uwzględnianie głównych negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników

zrównoważonego rozwoju

Dokonanie oceny ryzyka, które jest związane ze zrównoważonym rozwojem jest złożoną kwestią i może być oparta na danych, które dotyczą ESG. Dane te jednocześnie mogą być trudne do zgromadzenia, niepełne, szacunkowe, nieaktualne lub istotnie nieścisłe z innych powodów.

W przypadku inwestycji, przy których występują przesłanki umożliwiające niespełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju lub takie kryteria są niemożliwe do ustaleni, to wtedy podejmowana jest decyzja o uwzględnianiu danego emitenta lub wykluczeniu go z dopuszczalnego obszaru zainteresowania ASI.

W momencie kiedy zostaną wypracowane standardy branżowe, w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, jak również wraz z rozwojem regulacji dotyczących sposobu ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (przede wszystkim w związku z wejściem w życie rozporządzeń technicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych) w trakcie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w sektorze usług finansowych oraz jednocześnie ze wzrostem dostępności danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, które pochodzą od emitentów, proces zarządzania ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem może ulegać zmianom, których celem jest dostosowanie go do obowiązujących standardów rynkowych.

 1. Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mające na celu zrównoważone inwestycje – art. 8 i 9 SFDR

 

Jeżeli chodzi o ASI które są oferowane przez ZASI, to żaden z ASI nie zawiera elementów, które promują aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia SFDR (tj. „jasnozielone produkty”), nie ma także na celu zrównoważonych inwestycji w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia SFDR (tj. „ciemnozielone produkty”).

Inwestycje w ramach ASI które składają się na uniwersum inwestycyjne ASI nie uwzględniają kryteriów Unii Europejskiej dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

ZASI uwzględnia kryteria ekologiczne i społeczne w trakcie dokonywaniu inwestycji. Podstawę każdej decyzji inwestycyjnej stanowią trzy czynniki zrównoważonego rozwoju, oznaczają środowisko (E), społeczeństwo (S) i odpowiedzialny ład korporacyjny (G).

Analiza zrównoważonego rozwoju jest połączona z dogłębną, finansową analizą spółki w podczas różnych kroków selekcji. Analiza zrównoważonego rozwoju w trakcie dokonywania kroków selekcji jest następująca:

Początkowo dokonywana jest wstępna selekcja całego uniwersum inwestycyjnego. Analiza jest niezależna od klas aktywów i odnosi się jedynie do emitentów. Selekcja ESG składa się z takich kryteriów jak:

 • jak sektor działalności,
 • globalne standardy i kontrowersje.

Uwzględnione zostają także kryteria pozytywne np. minimalne oceny ESG. Podlegają one stałemu monitorowaniu, jednocześnie mogą być zmieniane lub dostosowywane na podstawie nowych informacji i rozwoju sytuacji na rynku. W trakcie pierwszego etapu selekcji, spółki, które nie spełniają wskazanych kryteriów, zostaną wyeliminowane z uniwersum inwestycyjnego. Jest to krok, który prowadzi do znacznego zmniejszenia pierwotnego uniwersum inwestycyjnego.

Negatywne kryteria dla spółek to przede wszystkim: kontrowersyjną broń, węgiel, gaz łupkowy, tytoń i alkohol.

Rozróżniane są także negatywne kryteria dla państw występujących w roli emitentów obligacji skarbowych. Kryteria te to między innymi ratyfikacja umów międzynarodowych (takich jak Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, Porozumienie Paryskie w sprawie zmian klimatu, umowy o ochronie pracowników i praw człowieka).

Emitenci są następnie redukowani za pomocą analizy jakościowej. Jest to krok niezależny od klasy aktywów, dotyczy on jedynie emitentów. Przy standardowej analizie korporacyjnej, pod uwagę brane są różne aspekty zrównoważonego rozwoju. Szczególnie szczegółowo analizowane są kryteria ESG. Badany jest także sektor działalności, zgodność z globalnymi standardami, a także istotne kontrowersje. Na podstawie best-in-class, w obszarze branży lub regionu wyselekcjonowane zostają spółki i kraje o najwyższych standardach ESG.

 

 1. Realizacja zasady „nie czyń poważnych szkód”

Zasada „nie czyń poważnych szkód” stosowana jest w odniesieniu do inwestycji w ramach ZASI. Uwzględnia on kryteria Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.